Velikonon vprask

Cel rok jsem se vdy til na velikonon pondl a na ten bjen velikonon zvyk, kdy dvky dostvaj od chlapc pomlzkami na sv rozkon zadniky. Pomlzku m nauil plst dda a uml to velmi dobe. Pletl jsem si velk pomlzky z peliv vybranch prut. Kdy jsem v sob pak objevil spankingov sklony, vylepil jsem svou pomlzku tak, e jsem jako zklad pouil necel centimetr siln a prun kabel, okolo kterho jsem pak omotal pruty tak, e nikdo netuil, co se skrv uvnit. Pomlzka pak dokonale drela tvar a po podnm vihnut zanechala na dvm zadeku patinou stopu.

Tento rok jsem se pipravoval na Velikonoce jako obvykle. Bylo to v dob, kdy jsem chodil do poslednho ronku gymnzia. Moje spoluaka Katka se ke mn v pondl, tden ped Velikonocemi, nenpadn pipojila, kdy jsem el po chodb do tdy a kdy nebyl nikdo v doslechu polohlasn mi ekla: Doufm, e letos mi pijde na Velikonoce podn naezat. Zral jsem na ni jako blzen a zmohl se jenom na chab: Urit pijdu. Cel den jsem na to pak myslel. Pro mi to kala? Pro mi nenapsala esemesku? Zejm se bla, jak na to zareaguju a mohl bych to pak teba ukzat ve td a to by bylo pro ni velmi nepjemn. To bych samozejm nikdy neudlal, ale to ona nemohla vdt. Proto asi zvolila tento zpsob. Pemyslel jsem taky, pro to ekla zrovna m. Asi nco poznala minul rok, kdy jsem byl u n koledovat. Pesn si to pamatuju. Jet mnohokrt jsem na to pak myslel. Vyplcel jsem ji svou pomlzkou velmi intenzivn. Mla na sob jen pilhav elasky a pod nimi se jasn rsovaly pkn tanga. Tak m zaujalo, e se nechala vyplcet s mnohem menm odporem, ne vtina ostatnch dvek. Ale nikdy jsem tomu nevnoval njakou vt pozornost, a dnes jsem se dovtpil, e asi bude masochistka. Katka byla velice krsn. Mla velk a pevn prsa (vechny holky ve td j je zvidly), krsn nohy, dlouh vlasy a do pasu a hlavn krsn klenut, pevn, pkn vyvinut zadeek. Moc dobe si ho pamatuju, v tch elaskch byl uasn.

ter a steda probhly ve kole zcela normln. Od tvrtka byly przdniny a j ml vc asu o tom pemlet. Pak jsem se odhodlal poslat K esemesku. Napsal jsem ji: V pondl jsi to myslela vn? Nemohl jsem se dokat odpovdi. Asi za pl hodiny telefon ppnul. Nedokav jsem po nm skoil. Byl to ale spoluk, kter chtl vdt, co mme udlat pes przdniny z matematiky. Zklaman jsem mu to naspal. Asi za dal hodinu telefon ppnul znovu. Ka! Ve zprv stlo: Samozejm, e to myslm vn. Moc se tm. Ty ne? Okamit jsem odepsal: Stran moc se tm. Za chvli pila odpov: Tak pij k nm v pondl v 8 rno. Nai nebudou doma. P.S. Doufm, e bude mt zase tak skvlou pomlzku jako loni. Odepsal jsem j: Urit pijdu. Pomlzka bude jet lep. Dm si zleet. Pak u neodepsala. Byl jsem vzruenm bez sebe.

V nedli jsem vyrazil na pruty k ece. Vybral jsem je peliv. Svj osvden kabel jsem ml ve sklep. Pletl jsem ji asi 2 hodiny. Tak jsem si dal zleet. Pitom jsem pod myslel na to, jak to bylo loni a jak to asi bude letos. Veer jsem nemohl usnout vzruenm. Pod jsem si pedstavoval krsn pedstavy jak Ka dostane ode m na zadek.

Rno jsem vstval u v pl 7. Vechno jsem si pipravil a v pl 8 vyrazil, protoe Katka bydl od ns dost daleko. Jednou jsem tam u nich byl, kdy jsem poteboval nco do koly, protoe jsem chybl. Bydl v rodinnm domku na kraji msta. Dorazil jsem tam tsn ped osmou. Nervzn jsem chvli postval na ulici a pak zazvonil na zvonek u vrtek. Oteveli se dvee a v nich se objevila Katka. Ahoj, ekla mi. Ahoj, odpovdl jsem. Pila mi otevt vrtka. Mla na sob triko s krtkm rukvem, kter tsn obepnalo jej pevn prsa a kterm prosvtaly obrysy bradavek, take bylo jasn, e nem podprsenku, dl ervenou krtkou sukni a sandle, v kterch byla bosa. Kdy jsem j vidl, zalapal jsem po dechu. No, koukm, e pomlzku m podnou, povd. Jo, plst takov pomlzky m nauil mj ddeek, odpovdl jsem ji. Tak poj dl, nai jsou na nvtv u pbuznch. Maj dovolenou, vrt se a pt tden. Veel jsem do jejich domu. Katka m zavedla do svho pokojku. Mla ho hezky zazen. V ptch nkolika minutch jsem pak nevychzel z asu. Suvernn mi sdlila, e je podn masochistka a e ji nic nevzruuje tak, jako podn vprask a e vloni to bylo asn, ale moc mlo. Bylo na mn pr vidt, e se mi to taky lb, tak se rozhodla, e mi to ekne a e to zrealizujem letos v daleko vt me. Jenom jsem ji vechno odkval. Pak Katka vstala a ekla, e u to nebudem protahovat, e u se neme dokat. Pi tch slovech ke mn pistoupila a polbila m. Pak mi ekla, e mm vechno udlat podle sebe, e ona bude plnit m pkazy. ekl jsem j, a se ohne pe svj psac stl. Okamit to udlala. Vzal jsem do ruky pomlzku, naphl se a vihl ji pes vystavenou zadniku. Prudce se zvedla a povd: Tak takhle by to nelo! J chci podn vprask! Take samozejm na holou a podn pitla! Jestli to nebude stt za to, tak me jt dom! To m natvalo. ekl jsem si, dobe m to mt. A j si taky podn uiju. Vdy zmalovat takovhle dvce holou zadnici byl mj nejvt sen. Dobe, ekl jsem, ohni se znovu pes ten stl, vyhr si sukni a sthni kalhotky! Katka si zula sandly a okamit se pehla pes stl a vyhrnula si suknku. Vykoukl na m krsn zadeek jen v ervench tangch, kter vzpt sthla a ke kolenm a ony j pak samy spadly ke kotnkm. Vystoupila z nich a odsunula je jednou nohou stranou. Sebral jsem je a piichl si k nim. Krsn vonly. Odloil jsem je na postel a ekl: Trochu se rozkro. Jej stehna se mrn rozevela a j spatil jej ndhern ern ochlupenou lasturku. Byl jsem maximln vzruen. Dostane 25 ostrch ran na holou a bude si je potat, oznmil jsem j. Vzal jsem do ruky pomlzku a v silou vihl pes jej ndhern vystaven zadeek. , ozvalo se z  katinch st. Jedna Na zadeku zaal nabhat erven pruh, kter se thl pes ob plky pesn tam, kde dopadla moje pomlzka.

Naphl jsem se podruh a opt vekerou silou vihl. . Dv A dal rna . Ti A dal. . tyi. A dal. . Pt. Udlal jsem malou pestvku. Katka tce oddechovala a svrala desku stolu. Bylo to asn divadlo. Po kad rn se zadeek a cel tlo keovit sevelo a pak se pomalu uvolovalo. Na zadeku mla 5 krsn ervench pruh, kter krsn svtily. Dal npah a bez vstrahy est rna. . est A znovu. Sedm A zase. Osm A dal. Dvt A dal nemilosrdn rna na Katin tce zkouen zadeek. Deset A zase. Jedenct A znovu. Dvanct A dal tvrd rna mlaskla pes ji pkn zmalovan Katiny plky. Tinct A zase. trnct A dal, tentokrt na pechod zadeku a stehen. Po tto rn se Ka doslova svjela na stole. Ale stle drela pvodn pozici. Teprve po krat pauze se ozvalo: Patnct Opt jsem udlal krtkou pestvku. Bylo to ndhern. Po kad rn se Katiny chodidla sevely, jako by chtly nco uchopit. Souasn se keovit sthl zadeek a cel jej ji krsn zpocen tlo. Rozhodl jsem se pro posledn srii udlit Katce 10 mimodn tvrdch ran. Nemohl jsem si toti nevimnout, jak se j to lb. Chlupy v rozkroku mla totln promoen a jej vika ji i lehce stkala po vnitnch stranch jejch stehen. Naphl jsem se podn dozadu, stoupl si na piky a pak se zhoupl dol a celou svou silou a vahou svho tla jsem ji vihl pes ji podn zmrskan zadek. , Kta zajeela, kubala sebou a keovit svrala stolek. estnct, ozvalo se tce z Katinch st. U ale bylo zejm, e neki pouze bolest, ale i slast. U to nebylo to pvodn Au, ale krsn, hlasit a dlouh ! A znovu stejn rna, jen o trochu v. Sedmnct. A znovu. Osmnct. A dal mimodn ostr rna. Devatenct. A znovu Dvacet. A opt. Dvacet jedna. Ka se postupn dostvala doslova do extze. Dvacet dva. A znovu Dvacet ti. A dal. Dvacet tyi. A znovu Dvacet pt.

Ka mla zadek pkn zmrskan. Chvli tce oddychovala, pak vstala, pistoupila ke mn a dala mi velkou pusu. Vbec se pede mnou nestydla. Vidl jsem detailn jej ndhern ochlupenou a mokrou lasturku. Bylo to asn, zvl᚝ tch poslednch 10, poeptala mi. Mysl, e bys jet mohl udlat nco vtho? pekvapila m. Kdy bude chtt, odpovdl jsem. Sdlila mi, e si stran peje bt zbiovan jako ve stedovku. Totln m to odbouralo. e pr dole ve sklep maj takovou pknou lavici a e ji na ni mm pipoutat koenmi emeny, kter tam jsou taky a zmrskat. Ale e pr nev m, protoe pomlzka, je pece jen s nkolika prut a to nen jako biem. Prozradil jsem j tajemstv sv pomlzky a navrhl, e by to mohlo bt tm kabelem. Kdy jsem rozmotal pruty a kabel vythl, byla pmo naden. Pak lo ji ve rz narz. Odvedla m do sklepa svlkla se pln donaha a j vidl jej ndhern ndra. Lehla si na starou lavici, kter pipomnala star pansk lavice, deree. Pod boky si jet smotala 3 runky, aby jej zadeek pkn nl do vky a j ji pevn pipoutal ruce k sob a dopedu k lavici a nohy roztaen asi do 45 stup pevnmi emeny. ekla, e ji nemm dvat dn roubk, e ve stedovku biovan osoby taky dn nedostvaly a e ze sklepa stejn nebude nic slyet. ekla si o 50 ran, kter jsem ml rozmstit od podkolen a ke krku, pr po arabskm zpsobu a o 10 zvrench pes zadek. Zaal jsem. Bylo to nco nepedstavitelnho. Kabel j zpsoboval zejm neuvitelnou bolest, protoe vala hrozn nahlas, a jsem myslel, e j hlasivky vypov slubu a taky j naskakovaly neuviteln rud jelita, kter vystupovala minimln centimetr nad povrch okoln ke. Bylo ale vidt, e je totln nymfomanka, protoe i toto krut byt j zpsobovalo nebeskou slast. Po 16. rn doshla orgasmu. Zmtala se na lavici jako smysl zbaven. Po 31. rn znovu a naposledy po 46. Kdy jsem dokonil celou padestku, jet asi 2 minuty trvalo, ne se trochu uklidnila. Byla cel zpocen, po tvi j teklo spoustu slz a od krku a k podkolenm jamkm mla tlo pokryt ohromnmi jelity. Te mi d jet tch 10, pak m odve j si kleknu a pijde tvoje odmna za dnen vkon. Pkn mi to udl, jo? Totln m to vykolejilo. Ale byl jsem z toho veho tak vzruen, e jsem ml co dlat, abych se na ni nevrhl hned. Svlkl jsem se jen do boxerek a zaal jsem s vpraskem. Svist.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A znovu.
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh.
A dal.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A dal.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A znova.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A opt, szel jsem j je jednu za druhou.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A dal rna.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A znova.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
A devt.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

A Konen posledn. Rychle jsem ji odvzal, jet stle kiela a zmtala se, ale dokzala si kleknout na vechny 4. J rychle shodil boxerky a vnikl do jej totln promoen jeskyky. Pirela jak len. Tloukl jsem ji boky do jejho zmrskanho zadku a to pilo. Mli jsme souasn ndhern orgasmus. Ztili jsme se na lavici. J na ni. Ka doslova omdlela slast. Musel jsem dojt pro trochu vody, aby se dala dohromady. Zstal jsem s n pak pes noc a dval j obklady. Jak kala, krsnj orgasmus nikdy nemla

Nvrat do seznamu povdek